Waarom BuyWorld
Ambassadeurs
Actueel
Waarom BuyWorld
Ambassadeurs
Actueel
Waarom BuyWorld Ambassadeurs Actueel


Zo werkt BuyWorld


De aarde redden door haar te kopen
Het idee is simpel, goedkoop en effectief: koop collectief stukjes aarde op en geef die stukjes terug aan de natuur. Omdat grond vaak duur is door de grootte, knipt BuyWorld het op in vierkante meters. BuyWorld bezit de te verkopen grond zelf niet, maar heeft een optie op de grond.
Iedereen kan vanaf 1 vierkante meter iets kopen. Alle beslissingen omtrent het aangekochte worden unaniem (100% consensus) genomen door alle kopers, waarvan BuyWorld er altijd een van is. Hoewel niet per se de bedoeling, is geen beslissing een prima besluit: natuur is zelfredzaam zolang de mens zich er maar niet mee bemoeit en het de juiste schaalgrootte heeft.
Door collectief te kopen kunnen we samen grote gebieden aanschaffen en kunnen we samen het leven op aarde beschermen.

Selecteer een gebied en neem een optie op een aantal m2
BuyWorld kan tegelijkertijd verschillende gebieden in de aanbieding hebben. Maak je keuze (uit gebieden in eigen land). Elk gebied is uniek, elk gebied wordt teruggegeven aan de natuur. De prijzen per vier­kante meter kunnen behoorlijk verschillen: is een gebied zgn. natuur dan zal de prijs lager zijn dan in het geval van landbouwgrond, etc.
Selecteer je aantal m2 en betaal deze. Je kunt tegen meerkosten gebruik maken van een derden­geldenrekening van een notaris.

Wanneer het hele gebied is verkocht word je officieel eigenaar
Je koopt in eerste instantie een optie. Als het hele gebied verkocht is (voor de aangegeven deadline) word je eigenaar en ontvang je een certificaat. Tegen meerkosten kun je dit certificaat notarieel laten inschrijven. Mocht de verkoop voor de deadline, onverhoopt, niet lukken, dan ontvang je jouw geld terug. BuyWorld wordt juridisch eigenaar (dit om relatief hoge kosten te vermijden), jij wordt economisch eigenaar en behoudt te allen tijde een vordering op de stichting. Uiteraard heb je die vordering ook indien de deadline niet gehaald wordt.
Voor het beheer betaal je jaarlijks een kleine bijdrage
Als economisch eigenaar ontvang je naar rato alle opbrengsten (bijvoorbeeld bij onteigening), en betaal je naar rato alle kosten (belastingen, water­schap­pen, onderhoud). De kosten per m2 zijn minimaal (maximaal €0,10; veelal lager). Als koper word je nooit verplicht tot additionele kosten, ook niet wanneer er besloten wordt tot herontwikkeling.
Bij aankoop worden de jaarlijkse kosten vermeld.

Je kunt je stukje aarde altijd verko­pen aan een ander
BuyWorld faciliteert doorverkoop aan anderen. Dus wil je van jouw stukje aarde af (wat meestal niet het geval zal zijn), dan kan dat. Je moet de aankoop niet zien als een investering voor jezelf, maar als een investering in het leven op onze aarde. Jij wordt er niet per se rijker van, maar jij verrijkt het leven!BuyWorld, een leefbare aardeKoop jouw stukje aarde
ONTDEK DE GEBIEDEN
>Veel gestelde vragen
Waarom word ik economisch eigenaar en geen juridisch eigenaar?
Dat u geen juridisch eigenaar wordt heeft te maken met kosten. Voor een juridisch eigendom dient uw aanschaf officieel door het kadaster en een notaris vastgelegd te worden, waarmee als snel honderden euro’s gemoeid zijn. De kosten zullen veelal niet in verhouding staan tot de aanschafprijs.

Wie wordt juridisch eigenaar?
BuyWorld (of een dochter stichting) wordt juridisch eigenaar van het gebied, maar het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de kopers economisch eigenaar worden en blijven. Dit blijft ook van kracht indien de (dochter) stichting ontbonden wordt. Kopers behouden hun vordering.

Hoe weet ik zeker dat ik mijn geld terug krijg als een gebied niet tijdig verkocht wordt?
Dat wordt geregeld in het contract (de voorwaarden) die u tekent (goedkeurt) als u een hoeveelheid vierkante meters koopt. Mocht u meer zekerheid wensen, dan kunt u gebruik maken van een derdengeldenrekening van een notaris.

Hoe weet ik zeker dat mijn geld voor het bestemde doel gebruikt wordt?
Het doel wordt contractueel vastgelegd in de voorwaarden die u tekent (goedkeurt). U kunt op de site volgen wat de status is van het betreffende doel (gebied). U ontvangt een certificaat en hebt uiteraard in het bezit van een betalingsafschrift. Tegen (nader bekend te maken kosten) kunt u uw certificaat bij een notaris vastleggen.

Kan de deadline verlengd worden?
Nee, tenzij iedere koper daar mee instemt. Indien een gebied niet tijdig verkocht wordt zal er in principe overgegaan worden tot het terugbetalen van aankoopbedragen.

Wat gebeurt er bij onteigening?
Bij onteigening zal BuyWorld daar bezwaar tegen aantekenen. Mocht onverhoopt de onteigening doorgang vinden dan krijgt u naar rato uitbetaald.

Moet ik opdraaien voor vervuiling zoals drugsafval?
BuyWorld koopt geen vervuilde grond, mocht de grond vervuild raken, dan wordt de vervuiler aansprakelijk gehouden. Uit jurisprudentie blijkt dat een gemeente de kosten van het opruimen van drugsafval niet zonder meer kan afwentelen op de eigenaar (indien deze geen enkele betrokkenheid had bij de dumping van het drugsafval) van een perceel. De gemeente waarin de vervuilde grond ligt draait op voor de kosten.

Lijkt BuyWorld niet op het vroegere investeren in teakbomen?
Wellicht lijkt het er op, maar het is héél iets anders. De investeringen in teakplantages waren vooral bedoeld als zelfverrijking. Het geld dat u via BuyWorld spendeert, geeft u uit voor verrijking de van het leven op aarde, voor een leefbare aarde. Zelden levert het een financieel voordeel op. Bovendien, u wordt en blijft (economisch) eigenaar. U behoudt te allen tijde een vordering op de stichting voor het aantal vierkante meters die u gekocht hebt. Iedereen wordt sterk aanbevolen alleen gebieden in eigen land te kopen, zodat men alleen te maken heeft met lokale wetgeving. Uw aanschaf valt onder het Nederlands recht.

Is Buyworld er niet vooral voor (de bestuurders van) BuyWorld?
Nee! BuyWorld is er vooral niet voor de bestuurders van de stichting. De bestuurders stoppen, onbezoldigd, veel tijd in de stichting en zijn bezig met het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting, zijnde: natuurbehoud, soortbehoud, natuur­ontwikkeling en soort(en)­ontwikkeling. BuyWorld is er voor een leefbare aarde, voor alle soorten, waaronder ook de mens, hoewel die laatste verre van centraal staat binnen het beleid van de stichting.
Krijg ik rente over mijn gestorte bedrag?
Mocht de aankoop onverhoopt niet plaatsvinden, dan ontvangt u rente indien dit meer is dan de transactiekosten. Mocht u gebruikmaken van een derdengeldenrekening van een notaris, dan bepaalt de notaris of er sprake is van een rentevergoeding. Mocht de aankoop wel plaatsvinden, dan komt de rente toe aan BuyWorld, uw aangekochte gebied.

Hoe zit het met de kosten die voortkomen uit het bezit van een gebied?
Alle kosten worden naar rato verdeeld. Bezit u 1 promille, dan dient u 1 duizendste deel van de kosten voor uw rekening te nemen. De kosten per vierkante meter zijn op jaarbasis (gemiddeld) minder dan € 0,02.

Hoe zit het met de opbrengsten die voortkomen uit het bezit van een gebied?
Alle opbrengsten worden naar rato verdeeld. Bezit u 1 procent, dan ontvangt u 1 honderdste deel van de opbrengst.

Kunnen er kosten/acties voortkomen bij herstructurering van een gebied?
Ja, en nee, in ieder geval, niet anders dan de kosten die u zelf wil betalen en niet anders dan de acties die u zelf (in consensus) wilt uitvoeren. Natuur ontstaat vanzelf, als het gebied maar groot genoeg is en als de mens er maar afblijft. Uiteraard kan de mens in sommige gevallen de natuur een handje helpen, mede afhankelijk van de biotoop die de kopers willen creëren. U wordt daartoe nooit verplicht. Overigens worden er pas acties ondernomen als daarover unaniem is besloten.

Maakt BuyWorld winst op verkopen?
Nee. BuyWorld is een ideële stichting, er is geen winstoogmerk (op financieel gebied). Wel probeert de stichting kostendekkend te opereren. De inkomsten van BuyWorld komen hoofdzakelijk voort uit giften.

Wat is straks mijn grond waard?
Je moet niet participeren indien je denkt rijk te worden door het kopen van een stuk grond binnen de stichting BuyWorld. Grond behoudt altijd een intrinsieke waarde. BuyWorld zet een gebied om in natuur – bestemming blijvende natuur. Ondanks het feit dat al het leven voortgekomen is uit de natuur, is natuur, financieel, het meest waardeloze gebied dat er bestaat. Bij (onverhoopte) onteigening geldt veelal de prijs van de nieuwe bestemming, in alle andere gevallen geldt de prijs van natuur.
Welk deel van de aankoop is van mij?
Uw deel is het aantal gekochte vierkante meters (ten opzichte van het geheel). U krijgt een onverdeeld stuk van het aangeschafte gebied, dit om te voorkomen dat iedereen het “beste” deel van een gebied zich wil toe-eigenen. Niemand kan dus een specifieke plek claimen.

Waar liggen de gebieden die te koop zijn?
In principe kunnen de gebieden overal ter wereld liggen, maar om complexe rechtsgang op afstand te houden is het verstandig dat een Nederlander iets in Nederland koopt, een Spanjaard in Spanje, etc. BuyWorld wil elke eigenaar bijstaan, maar heeft beperkte middelen en adviseert derhalve nationaal gebied te kopen.
Voorts streeft BuyWorld naar aaneengesloten natuurgebieden. Ter inspiratie, lees Landtong – alles is te koop.

Mag ik zelf een gebied aandragen om aangekocht te worden?
Ja, uiteraard mag dat, echter BuyWorld bepaalt uiteraard of het aangedragen gebied geschikt is, en na aankoop gelden de BuyWorld voorwaarden.

Wat gebeurt er met cultuurgoederen in een betreffend gebied?
Het doel van BuyWorld is het scheppen van ongerepte natuur. In een dergelijk gebied passen geen cultuurgoederen. Cultuurgoederen worden aan hun lot overgelaten. Strikte uitzonderingen worden gemaakt indien wettelijk noodzakelijk en/of er een overduidelijke meerwaarde ontstaat de betreffende goederen te behouden. Een gebied wordt niet aangeschaft indien na aanschaf de doelen van de stichting niet te verwezenlijken zijn.

Mag ik op het aangekochte gebied reclame maken?
Ja, in overleg mag er reclame gemaakt worden in het kader van: “Dit BuyWorld gebied is mede aangekocht/gerealiseerd door…”. De grote, de tijdsduur, de locatie, als wel als de hoeveelheid te maken reclame op het aangekochte gebied is beperkt. Indien meerdere partijen hier gebruik van willen maken zal dit in gezamenlijkheid geschieden. De partij die naar rato het meest bezit heeft op dit gebied meeste privileges. De kosten worden nader door BuyWorld bepaald.

Mag ik helemaal niets met het aangekochte gebied?
Het doel van BuyWorld is ongerepte natuur (oer natuur) te scheppen en andere soorten dan de mens een kans geven te overleven. BuyWorld wil ecosystemen herstellen en biodiversiteit bevorderen. In dat kader mag u wat doen (in samenspraak en in consensus met mede eigenaren). De regels zijn strikt om de doelen te kunnen bewerkstelligen. In de zomen van een gebied zijn de regels minder stringent. Uiteraard ligt het ook aan het soort biotoop dat de eigenaren willen creëren. Veel dieren zijn naar de mens toe geëvalueerd, en zijn bijvoorbeeld gebaat bij een “natuurlijk” weidelandschap. Daarnaast ligt het ook aan het aangekochte gebied: een boerenweiland, bijvoorbeeld, dient herontwikkeld te worden, het aanplanten van bomen, struiken, het zaaien van wilde bloemen, etc. zal gewaardeerd worden.
Waarom heb ik BuyWorld nodig om een stukje aarde te beschermen?
Door de unieke opzet zijn de gebieden die via BuyWorld aangeschaft worden juridisch en collectief beschermd. Besluitvorming in unanimiteit verhindert dat perverse prikkels het winnen van de doelstellingen van BuyWorld.

Waarom dieren en planten redden, alsof dat betere wezens zijn?
Inderdaad, in het dieren- en plantenrijk heerst bepaald geen pais en vree. Geen rechtvaardigheid. Wat dat betreft past de mens prima in dat plaatje. BuyWorld ziet het echter als een morele plicht andere soorten van uitsterven te behoeden. Uiteraard kan de mensheid voortleven zonder olifant, zonder giraffe, eekhoorn, vlinder, etc., maar is dat uit te leggen aan volgende generaties? Daarnaast geniet de mens van de natuur. Vergeet bovendien niet dat de mens met al zijn successen is sterk afhankelijk van het succes van andere soorten. Denk aan de dagelijkse consumptie. Zelfs voor wat betreft fossiele brandstof, is de mens afhankelijk van het (voormalig) succes van andere soorten.

Op de eeuwigheid maakt het toch allemaal niets uit?
Nee, op de eeuwigheid maakt alleen de eeuwigheid wat uit. Als u zich deze vraag stelt, kunt u al uw voorgaande als komende activiteiten als zinloos beschouwen. Een mooi ‘eeuwig’ doel zou zijn de natuur, inclusief de daarvan afhankelijke mens, in het universum te laten overleven.

Helpt mijn aankoop de verandering van het klimaat tegen te gaan?
Zeker! Natuur houdt CO2 en water vast en zorgt daardoor voor een beter evenwicht, een beter klimaat. Denk ook maar eens aan de fossiele brandstoffen. Deze zijn ontstaan door ontbinding van flora (en, in minder mate, fauna). Bij een zuurstofloze ontbinding ontstaan (onder het oppervlak) koolwaterstoffen (waaronder methaan, aardgas), CO2 komt op die manier niet meer terug in de atmosfeer. Met uw aankoop helpt u de opwarming van de aarde te voorkomen.

Is CO2 niet juist goed voor planten en bomen?
Jazeker, zonder CO2 zal er geen flora bestaan (en zelfs geen mens). Echter een teveel aan CO2 leidt in een rap tempo tot opwarming van de aarde. De huidige soorten kunnen zich niet tijdig aanpassen aan dit proces en zullen massaal uitsterven. Dat zo weinig CO2 (ongeveer 0,04 procent van de atmosfeer) een negatief effect heeft lijkt verrassend. Het gas absorbeert straling, warmtestraling (lange golf uitstraling). Minder dan wolken (waterdamp), heeft CO2 van zon naar aarde (korte golf uitstraling) nauwelijks een effect, maar omgekeerd, terug de atmosfeer in, als warmtestraling wel.

Wat heeft de mensheid aan het opkopen van gebieden?
BuyWorld houdt met de aankopen de aarde leefbaar. Denk daarbij alleen maar eens aan het klimaat. Door de opwarming van de aarde ontstaan ook voor de mens steeds minder leefbare gebieden. Klimaatvluchtelingen zullen het gevolg zijn. Deze mensen zullen zich willen vestigen op plekken waar nog wel te leven valt. De mensheid is voorts sterk afhankelijk van het succes van andere soorten, denk alleen maar aan de voedselvoorziening. Overigens beschouwt BuyWorld de mens niet per se als middelpunt van haar handelen. De aangekochte gebieden zullen op generlei wijze bestemd worden tot economisch gewin (houtkap, onttrekken van water, etc.), anders dan wettelijk verplicht.

Ontgroeien we alle problematiek niet vanzelf?
Niet als mens, zoals we die nu kennen. De aarde is een gesloten systeem, er komt niets bij behalve de straling van de zon. In een gesloten systeem bestaat er geen (blijvende) groei, immers waar zou iets van moeten groeien als er niets toegevoegd wordt? Daarom is alles in de natuur circulair. De mens onttrekt zich aan dit systeem, produceert afval en verwoest het ecosysteem waarvan hij zelf onderdeel is. Wie de onderste 2 plaatjes ziet, snapt direct dat groei niet bestaat.
Op de aarde is het niet anders, met dat verschil echter dat we opeens denken dat groei wel bestaat. We kunnen iets waarnemen als een verbetering, maar een verrijking op de ene plek is een verarming op de ander plaats.
"Anyone who believes in indefinite growth in anything physical, on a physically finite planet, is either mad or an economist." – Kenneth Boulding

Is overbevolking niet de kern van alle problemen?
Ja, in zekere zin is overbevolking het grootste probleem. De mens, door zijn behoeften, aanspraken en aantallen, legt een te groot beslag op de wereld, de natuurlijke bronnen en de natuur. Minder mensen, minder problemen. Echter, ook de aanspraken, de eisen van de mens, vormen een probleem. Weinigen willen/kunnen de echte prijs voor een vliegticket betalen, niemand wil de prijs betalen voor 'eerlijk' voedsel. Velen willen een mooier huis, een tweede auto, een grotere boot, een nieuwer mobieltje, etc. Het is dus ook een cultureel probleem: Wat je hebt is belangrijker dan wie je bent…
Voorts is voor een bepaalde 'vooruitgang' een kritieke massa genodigd. Er zou, bijvoorbeeld, geen TV, vliegtuig, etc. geweest zijn als de wereldbevolking mensen uit 10.000 mensen bestond.